Members(2020)

Staff

Students

 • Doctor 1st
  • Dawton Billy Alexander
  • Huang Jianyu

 • Master 2nd
  • Tomohito Shimura
  • Yudai Mitsukude
  • Ryo Takahashi
  • Kenta Hayashi
  • Daichi Koike
  • Jian Sirui

 • Master 1st
  • Kosuke Tokuhara
  • Akira Tokuda
  • Masanori Futamata
  • Shunei Inoue
  • Haruki Harashima
  • Takaaki Nakagawa
  • Min-Yen Lu

 • Bachelor 4th
  • Taku Tokunaga
  • Tomoki Joya
  • Mitsuru Arita
 • Research Students
  • Taisei Matsumoto
  • Shuta Matsuo

Past member