Members

Faculty

Technical staffs

Secretary

Collaborators

D1

 • Huang Jianyu
 • Chen Chenhao
 • Yuichi Ishikawa

D2

 • Dawton Billy Alexander

D3

B4

 • Ohira Yuta
 • Hiromu Motomatsu
 • Mei Furukawa

M1

 • Shuta Matsuo
 • Taku Tokunaga
 • Tomoki Joya
 • Mitsuru Arita
 • Hirokazu Tanaka
 • Shogo Kubo
 • Koya Namba
 • Min-Yen Lu

M2

 • Tomohito Shimura
 • Kosuke Tokuhara
 • Akira Tokuda
 • Shunei Inoue
 • Haruki Harashima
 • Takaaki Nakagawa