Members

Faculty

Technical staffs

Secretary

Collaborators

D1

 • Chin Beztin
 • Muhammad Ayat Hidayat
 • Marwa Reda Mohamed Bastwesy

D2

 • Huang Jianyu
 • Chen Chenhao
 • Yuichi Ishikawa

D3

 • Dawton Billy Alexander (graduated as of Sep., 2022)

B4

 • Ryusei Fujimoto
 • Kiichiro Kai
 • Ko Sakai

Research students

 • Sana Ozono
 • Rabeb Hamdani

M1

 • Ohira Yuta
 • Hiromu Motomatsu
 • Ryota Takao
 • Naoki Eguchi
 • Kotarou Saito
 • Yuki Nishi

M2

 • Min-Yen Lu
 • Shuta Matsuo
 • Taku Tokunaga
 • Tomoki Joya
 • Mitsuru Arita
 • Hirokazu Tanaka
 • Shogo Kubo
 • Koya Namba